پارسی طب

این سامانه تحت نظارت و پایش مکرر پزشکان محترم طب سنتی می باشد و تمامی سوالات توسط این عزیزان پاسخ داده می شود.